Firma ELPROMA ELEKTRONIKA Spółka z o.o. realizuje projekt pt. "Utworzenie profesjonalnego laboratorium badawczego", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym Celem projektu jest stworzenie w nowo budowanej siedzibie Spółki profesjonalnego laboratorium badawczego, co przyczyni się do rozwoju już dynamicznie działającego działu B+R. W ramach projektu kupowane będą aparatura, sprzęt, technologie oraz dostosowana zostanie niezbędna infrastruktura służąca prowadzeniu prac B+R w przedsiębiorstwie, co w efekcie przełoży się na opracowywanie i wdrażanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. W szczególności, kupowana infrastruktura wykorzystana zostanie do prowadzenia prac B+R na różnych poziomach zaawansowania, w zakresie rozwoju urządzeń i oprogramowania dla telemedycyny oraz dla telemetrii rolniczej.

W ramach inwestycji dostosowane i wyposażone zostanie laboratorium, składające się z trzech kluczowych części:

  1. Pomieszczenia R&D przeznaczonego do prac koncepcyjnych i twórczych.
  2. Pomieszczenia laboratorium projektowego z zapleczem technicznym.
  3. Pomieszczenia prototypowego z zapleczem testowym.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-C012/18

Wartość dofinansowania: 766 094,16PLN